הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות – טופס הרשמה

טופס הרשמה

הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות

טופס הרשמה

  1. יש לשלוח המחאה ע"ס לפקודת מכון התקנים לישראל.
   היחידה לתקשורת וקשרי חוץ
   מכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42 ת"א, 6997701
  2. שם החברה/הארגון:

  3. בעל התפקיד הבכיר בארגון:

  4. איש הקשר בארגון:

  5. תחום העיסוק/תאור המוצרים ושווקים

  6. גודל החברה:

  7. פרט את ההתעדות וההכרות שהוענקו לכם ע"י רשויות, חברות, גופי התעדה וכדומה (כגון ת"י GMP ISO 9001:2015, תווי תקן, וכו'):

  8. הישגים בולטים של הארגון ביישום עקרונות ניהול האיכות, מאפייני שביעות רצון לקוחות, הכרות מטעם גורמים חיצוניים, ומידע ישים אחר:

  9. התחייבות:

   הננו מאשרים שעם הגשת טופס הרשמה זה אנו מקבלים עלינו את עקרונות תקנון הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות, ומתחייבים לאפשר סיקור של צוות הערכה בהרכב שיקבע, בתאום סביר מראש, ולסייע להם בביצוע ההערכה. ברור לנו שצוות ההערכה מחויב לדיסקרטיות ואי העברת מידע לכל צד ג' פרט להנהלת הפרס.
  10. הצהרה - לא קיימות הפרות של חוקים ותקנות בנושאי סביבה, בטיחות וניהול עובדים ב- 7 שנים האחרונות.
  11. שמירת סודיות:

  12. פרסום:

   באם נזכה באחד הפרסים/תעודות הערכה במסגרת התחרות, הרי שאנו מתחייבים לשתף פעולה עם הנהלת הפרס לפרסום הזכייה.
  13. הגשת חוברת:

   לקראת תהליך השיפוט, על המתמודדים להגיש לוועדת הפרס חוברת המשקפת את עמידת הגוף המתחרה בקריטריוניי הפרס. גוף אשר לא יגיש את החוברת בלו"ז שנקבע, תיפסל השתתפותו בתחרות
  14. פרטי ממלא הטופס:

  לאחר ההרשמה והתשלום, גם אם וויתר הארגון על השתתפותו, לא יוחזרו דמי ההרשמה

  לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות בדואר האלקטרוני: yagil@sii.org.il או באתר האינטרנט

  פותח ע"י קומבר שיווק דיגיטלי